Úřední deska

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2024/2025 - Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na šk. rok 2024/2025 pro obory :

MECHANIK ELEKTROTECHNIK (4LETÝ)

ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE (3LETÝ)

KADEŘNÍK - STOD (3LETÝ)

Informace o Středním odborném učilišti, Domažlice, Prokopa Velikého 640 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění pozdějších předpisů

(1) Název

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

(2) Důvod a způsob založení

Organizace zřízená Plzeňským krajem jako příspěvková organizace za účelem vzdělávání a výchovy

(3) Organizační struktura

Střední škola (místa poskytovaného vzdělávání):

Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice,

Prokopa Velikého 653,

Rohova 232, 344 01 Domažlice,

Rohova 233, 344 01 Domažlice,

Plzeňská 245, 333 01 Stod,

Plzeňská 29, 333 01 Stod,

Komenského nám. 1, 333 01 Stod

 

Domov mládeže (místo poskytovaných školských služeb):

Plzeňská 322, 333 01 Stod

 

Školní jídelna (místo poskytovaných školských služeb):

Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice,

Hradecká 482, 333 01 Stod

 

Školní jídelna – výdejna (místo poskytovaných školských služeb): Rohova 232, 344 01 Domažlice

 

Organizační struktura SOU Domažlice

Organizační struktura SOU Domažlice, MPV Stod

(3.1) Seznam podřízených povinných subjektů

 

(3.2) Zřizované organizace

 

(4) Kontaktní spojení

 

(4.1) Kontaktní poštovní adresa

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 
Prokopa Velikého 640

Týnské Předměstí 
344 01 Domažlice 1

(4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Prokopa Velikého 640

Týnské Předměstí 
344 01 Domažlice 1

(4.3) Úřední hodiny

Pondělí – pátek: 08:00 - 13:00 hodin

(v době školních prázdnin 09:00 – 12:00 hodin)

(4.4) Telefon

379 410 620 – 42  (SOU Domažlice)
379 410 622 (stolní - ředitelka) 
377 901 306 (stolní - zástupce ředitelky pro MPV Stod)

377 901 657 (sekretariát MPV Stod)

(4.5) Čísla faxu

---

(4.6) Adresa internetové stránky

http://www.soudom.cz (oficiální)

http://www.soudom-stod.cz

(4.7) Adresa e-podatelny

3x2jrjt

(4.8) Elektronické adresy

skola@soudom.cz (oficiální)

skola@soudom-stod.cz

(5) Případné platby lze poukázat

8530321/0100

(hotovostní platby lze učinit v pokladnách školy, Prokopa Velikého 640, Domažlice nebo Plzeňská 245, Stod)

(6) IČ

18230083

(7) DIČ

není plátcem DPH

(8) Dokumenty

 

(8.1) Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina

Organizační řád

Výroční zpráva o činnosti školy 2017/2018

Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019

Zpráva o činnosti organizace 2017

(8.2) Rozpočet

Škola hospodaří s rozpočtem ve výši přibližně 51 milionů Kč. Údaje o rozpočtu jsou součástí výročních zpráv o činnosti školy a zpráv o činnosti organizace. 

S rozpočtem školy pro aktuální rok a s obsahem účetních výkazů je možné seznámit se v kanceláři vedoucí provozně hospodářského úseku na adrese Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice. 

Rozpočty příspěvkových organizací Plzeňského kraje

(9) Žádosti o informace

Informace, která není zveřejněna, se poskytuje na základě žádosti. 

Podat žádost o informaci lze:

ústně na adrese Prokopa Velikého 640, Týnské Předměstí 344 01 Domažlice 1,

telefonicky na čísle telefonu 379 410 620 – 25,

písemně na adrese Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, Prokopa Velikého 640, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice 1,

elektronicky na adrese skola@soudom.cz, elektronicky na čísle datové schránky 3x2jrjt

(10) Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze:

ústně na adrese Prokopa Velikého 640, Týnské Předměstí 344 01 Domažlice 1,

telefonicky na čísle telefonu 379 410 620 – 25,

písemně na adrese Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, Prokopa Velikého 640, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice 1,

elektronicky na adrese skola@soudom.cz, elektronicky na čísle datové schránky 3x2jrjt

(11) Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictví povinného subjektu, a to:

písemně na adrese Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, Prokopa Velikého 640, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice 1,

elektronicky na čísle datové schránky 3x2jrjt

 

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat nadřízenému orgánu do 30 dnů od odkázání na zveřejněnou informaci, od odložení žádosti či od sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace prostřednictví povinného subjektu, a to:

ústně na adrese Prokopa Velikého 640, Týnské Předměstí 344 01 Domažlice 1,

telefonicky na čísle telefonu 379 410 620 – 25,

písemně na adrese Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, Prokopa Velikého 640, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice 1,

elektronicky na adrese skola@soudom.cz, elektronicky na čísle datové schránky 3x2jrjt

(12) Formuláře

Formuláře

(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace

(14) Předpisy

 

(14.1) Nejdůležitější používané předpisy

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

Texty předpisů k dispozici na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 

 

K fyzickému nahlédnutí předpisy k dispozici v úředních hodinách u vedoucí provozně – hospodářského úseku, Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice 

(14.2) Vydané právní předpisy

Školní řád

Školní vzdělávací program domova mládeže

(15) Úhrady za poskytování informací

 

(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

 Sazebník

(16) Licenční smlouvy

 

(16.1) Vzory licenčních smluv

 ---

(16.2) Výhradní licence

 ---

(17) Výroční zpráva

Výroční zpráva Středního odborného učiliště Domažlice podle zákona č.106/1999 Sb. o poskytování informací za rok 2017

Výroční zpráva Středního odborného učiliště Domažlice podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytování informací za rok 2018

 

Zveřejňování informací

( Sbírka zákonů č.106 ze dne 11. května 1999 - Zákon o svobodném přístupu k informacím. )

§ 5 odst.1

a.      důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost,

b.      popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získávat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí,

c.      místo lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,

d.      postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,

e.      přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí,

f.        sazebník úhrad za poskytování informací,

g.      výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací.

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod